home

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTOR/ICE TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ZADRA | 09.08.-23.08.2018.


 

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTOR/ICE TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ZADRA

 

9. kolovoza 2018.


Temeljem odredbi članka 17. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  (NN 152/08), članka 22.  točke 9. i članka 39. Statuta Turističke zajednice grada Zadra („Službeni glasnik Grada Zadra“ br. 19/10), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Zadra od 7. kolovoza 2018. Turističko vijeće Turističke zajednice grada Zadra raspisuje,


JAVNI NATJEČAJ

za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Zadra


Sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („NN“ br. 152/08) i članku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („NN“23/17 i 72/17), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:


1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);


2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka;


3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;


4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;


5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;


6. da poznaje rad na osobnom računalu;


7. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

 

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata. 


Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:


-  životopis,


-  preslike osobne iskaznice,


-  dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),


- dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma (preslika radne knjižice odnosno Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS),


-  prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje,


-  dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika - preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili potvrda/izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika,    


- preslika ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati (napomena: u skladu s člankom 23. stavkom 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi),


-  dokaz o poznavanju rada na računalu - potvrda ili izjava o poznavanju rada na osobnom računalu. 

 

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 15 dana od objave Natječaja u Zadarskom listu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – područni ured Zadar i na službenoj stranici TZ grada Zadra. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Turistička zajednica grada Zadra, Turističko vijeće, Jurja Barakovića 5, s naznakom „Ne otvarati – Natječaj za direktora/icu“.


Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati.  


Turističko vijeće Turističke zajednice grada Zadra će za svakog kandidata putem Ministarstva pravosuđa provjeriti postoji li zapreka iz Ad.7. uvjeta ovog natječaja.


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Zadra.


Turističko vijeće Turističke zajednice grada Zadra zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.


Turističko  vijeće Turističke zajednica grada Zadra